Regulamin

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.kamildruzd.pl (dalej jako: „Strona”) jest KAMIL DRUZD prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REACTIVE GABINET MASAŻU I TERAPII MANUALNEJ KAMIL DRUZD wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Oleska 1, 51-200 Wrocław i adres do doręczeń: ul. Oleska 15/6, 51-200 Wrocław, NIP: 8951800520, REGON: 022071780 oraz adres poczty elektronicznej: pomoc@kamildruzd.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży czy umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o prezentowanych usługach z zakresu fizjoterapii, między innymi w formie bloga.

Dla prawidłowego korzystania ze Strony konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pomoc@kamildruzd.pl;
  • za pomocą formularza kontaktowego;
  • pisemnie na adres: ul. Oleska 15/6, 51-200 Wrocław.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: blog, formularz kontaktowy oraz newsletter. Przeglądanie bloga dostępnego na Stronie jest nieodpłatne. Samo przeglądanie bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” oraz wybraniu interesującego usługobiorcę artykułu branżowego. W ramach bloga usługobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z opcji zamieszczenia komentarza, co wymaga podania danych usługobiorcy wskazanych w formularzu jako obowiązkowe oraz kliknięciu pola „Opublikuj komentarz”.

Osoba zamieszczająca komentarze na Stronie obowiązana jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Wystawiający komentarze obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie Strony.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po przejściu do dolnej części Strony lub wybraniu zakładki „Kontakt” – w formularzu należy podać imię oraz adres poczty elektronicznej usługobiorcy, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, a także temat oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć pole „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Zapisanie na newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie nieobowiązkowego checkboksa w trakcie dodawania komentarza na blogu. Usługobiorca otrzymuje wtedy na podany adres poczty elektronicznej informacje o najnowszych artykułach. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@kamildruzd.pl lub też pisemnie na adres: ul. Oleska 15/6, 51-200 Wrocław.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: pomoc@kamildruzd.pl;
  • za pomocą formularza kontaktowego;
  • pisemnie na adres: ul. Oleska 15/6, 51-200 Wrocław.